• Uitnodiging ALV VV Tollebeek - 24 november 2023

 • Het bestuur van de Voetbalvereniging Tollebeek nodigt haar leden en ouders van leden uit voor de:

                                                 Algemene ledenvergadering

  Op vrijdag 24 november a.s, om 20:00 uur, In MFC De Pionier.

   

  Agenda:

   1. Opening door de voorzitter.

  2. Ingekomen stukken en mededelingen.

  3. Notulen vorige vergadering ( zie bijlage).

  4. Jaarverslag bestuur en commissies.

  5. Financieel verslag afgelopen boekjaar.

  6. Verslag kascommissie bestaande uit:

  • Karel van Dijke en Chris van Otterlo.
  • Reserve:

  7. Goedkeuring balans en winst/verliesrekening.

  8. Vaststellen van de begroting.

  9. Aftreden van bestuursleden:

  • Jasper Nooren, aftredend en niet herkiesbaar.
  • William van Otterloo aftredend en niet herkiesbaar.
  • Voorstel nieuwe kandidaat: Reint Jan de Blois

  10. Benoemen en aftreden commissieleden.

  11. Rondvraag.

  12. Sluiting.

   

  Hieronder kunt u de notulen van vorige ALV teruglezen (groene balk).

   

  Met vriendelijke groet,

   

  bestuur VV Tollebeek

  bestuur@vvtollebeek.nl 

  Notulen 25-11-2022