• Online Algemene ledenvergadering VV Tollebeek

 • Het bestuur van de Voetbalvereniging Tollebeek nodigt haar leden en ouders van leden uit voor de:

  Algemene ledenvergadering

  Op vrijdag 20 november a.s, om 20:00 uur, online, aanmelden vóór 17 november, erika28@ziggo.nl , na uw aanmelding volgt een email met verdere instructies.

   

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen vorige vergadering

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Financieel verslag afgelopen boekjaar

  6. Verslag kascommissie bestaande uit: Jordy Schouten en Joost Swart

  7. Reserve: voorstel Twan van der Pol

  8. Goedkeuring balans en winst/verliesrekening

  9. Vaststellen contributie

  10.Vaststellen van de begroting

  11.Benoeming bestuursleden, voorstel bestuur:

  Vacature kandidaat: Lesley de Visser

  Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot 1 uur vóór de vergadering en dienen te worden ondersteund door tenminste 3 leden van de vereniging.

  12.Benoemen en aftreden commissieleden

  13.Rondvraag

  14.Sluiting