• Inhoudsopgave

   

  1              Voorwoord??????????????????????????????...????????2

   

  2              Algemene gedragscode VV Tollebeek??????????????????3

  2.1  Clubregels voor pupillen

  2.2  Clubregels voor junioren

  2.3  Clubregels voor senioren

  2.4  Clubregels voor ouders van pupillen en junioren

   

  3              Wie doet wat binnen de vereniging??????????????????.....5

  3.1 Het bestuur/Algemene ledenvergadering

  3.2 Senioren

  3.3 Jeugd

  3.4 Wedstrijdzaken

  3.5 Overige zaken

  3.6 Vrijwilligers

   

  4              Contributie??????????????????????????????????????...9

  4.1  Verkrijgen van het lidmaatschap

  4.2  Clubkleuren/kleding

  4.3  Overschrijving

   

  5              Teams??????????????????????????????????????????10

  5.1  Indeling

  5.2  Trainingen

  5.3  Competitie

  5.4  Zaalcompetitie (jeugd)

  5.5  Toernooien

  5.6  Overige activiteiten

   

  6              KNVB????????????????????????????????????????..13

  6.1  Spelerspas

  6.2  Wedstrijdschema/aanvangstijden

  6.3  Wijziging/uitstel afgelasting van een wedstrijd

  6.4  Tijdsduur wedstrijd

  6.5  Scheidsrechters

   

  7              Accommodatie??????????????????????????????????.14

  7.1  Huidige faciliteiten

  7.2  Openingstijden kantine

  7.3  Kantine beheer

  7.4  Rookbeleid

   

  8              MEMO blaadje??????????????????????????????????16

   

   

  1 Voorwoord

   

   

  Wij hopen als bestuur van VV Tollebeek onze leden een mogelijkheid te bieden om in een goede sfeer hun sport te bedrijven. Waarbij men zich in teamverband motorisch, fysiek, conditioneel en sociaal kan ontwikkelen. Daarom verlangen wij van onze leden dat men zich sociaal opstelt en algemene gedragscode respecteert. Hierdoor trachten we de vereniging voor alle leden, gezond te houden zodat iedereen zijn sport op een plezierige manier kan beleven. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor, van jong tot oud!

   

  Deze informatiegids geeft aan hoe de vereniging organisatorisch is opgebouwd en wat wij verwachten als vereniging van onze leden en ouders. Daarmee draagt dit bij aan duidelijkheid van de waarden en normen binnen VV Tollebeek.

   

  Wij willen u als bestuur vragen om deze informatiegids goed door te lezen, te bewaren en gebruiken als leidraad bij handelen, vragen en onduidelijkheden.

   

  Dit Huishoudelijk reglement omvat diverse overlappingen met het beleidsplan 2011-2015 van V.V.Tollebeek.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Namens het bestuur van VV Tollebeek

   

   

   

   

   

   

                                                                                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 Algemene gedragscode VV Tollebeek

   

  Met het kenbaar maken van deze gedragscode wil het bestuur van VV Tollebeek aangeven welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, (on)betaald kader en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Deze afspraken gelden als basis voor VV Tollebeek en moeten bijdragen aan een gezonde vereniging waarin iedereen met plezier de voetbalsport kan beleven.

  De gedragsregels luiden:

  -       Leden van VV Tollebeek tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders.

  -       Leden van VV Tollebeek accepteren het gezag van de scheidsrechter en eventueel grensrechters en waarderen hun rol.

  -       De seniorenleden, de leiding en de ouders vervullen op de sportvelden een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.

  -       Leden van VV Tollebeek behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is.

   

   

   

  Vanuit deze basisafspraken willen we een aantal regels met elkaar afspreken:

   

   

   

  2.1       Clubregels voor pupillen

  -       Afspraken in clubverband nakomen.

  -       Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen

  -       Tijdig afmelden als je niet aanwezig kunt zijn bij leider of trainer

  -       Besluiten van een scheidsrechter accepteren.

  -       Sportief gedrag in en buiten het veld

  -       Tegenstanders en scheidsrechter na een wedstrijd een hand geven.

  -       Kleedkamers en kantine schoon achterlaten, niet met voetbalschoenen de kantine en/of bestuurskamer betreden.

  -       Tassen in het tassenrek plaatsen

  -       Fietsen plaatsen tegen de daarvoor bestemde hekken, niet plaatsen in het looppad!

  -       Verplicht douchen na wedstrijden, na trainingen wordt douchen aangeraden

  -       Correct dragen van tenues tijdens wedstrijden.

  -       Luisteren naar trainers en leiders.

  -       Meedoen aan acties en evenementen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2       Clubregels voor junioren

  -       Afspraken in clubverband nakomen.

  -       Vrijwilligerswerk doen waar mogelijk.

  -       Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen

  -       Tijdig afmelden als je niet aanwezig kunt zijn bij leider of trainer

  -       Besluiten van een scheidsrechter accepteren.

  -       Sportief gedrag in en buiten het veld.

  -       Geen alcohol drinken (tot 16 jaar)

  -       Kleedkamers en kantine schoon achterlaten, niet met voetbalschoenen de kantine en/of bestuurskamer betreden.

  -       Tassen in het tassenrek plaatsen

  -       Fietsen plaatsen tegen de daarvoor bestemde hekken, niet plaatsen in het looppad!

  -       Verplicht douchen na wedstrijden, na trainingen wordt douchen aangeraden

  -       Correct dragen van tenues tijdens wedstrijden.

  -       Luisteren naar trainers en leiders.

  -       Eigen mening bij begeleiding naar voren brengen

  -       Meedoen aan acties en evenementen

   

  2.3       Clubregels voor senioren:

  -       Afspraken in clubverband nakomen

  -       Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen

  -       Tijdig afmelden als je niet aanwezig kunt zijn bij leider of trainer

  -       Besluiten leiding, trainer grens- en scheidrechter accepteren.

  -       Naar vermogen vrijwilligerswerk te doen. Als senior ben je in ieder geval verplicht bij toerbeurt mee te helpen als scheidsrechter en/of mee te helpen in de kantine.

  -       Sportief gedrag in en buiten het veld.

  -       Geen alcohol drinken langs het veld

  -       Kleedkamers en kantine schoon achterlaten, niet met voetbalschoenen de kantine en/of bestuurskamer betreden.

  -       Tassen in het tassenrek plaatsen

  -       Fietsen plaatsen tegen de daarvoor bestemde hekken, niet plaatsen in het looppad!

  -       Auto’s op de daarvoor bestemde parkeerplaats plaatsen.

  -       Verplicht douchen na wedstrijden, na trainingen wordt douchen aangeraden

  -       Correct dragen van tenues tijdens wedstrijden.

  -       Eigen mening bij begeleiding naar voren brengen

  -       Voorbeeld voor de jeugd zijn

   

  2.4       Clubregels voor ouders van pupillen en junioren:

  -       Stimuleer u kinderen tot meedoen.

  -       Leer uw kind de clubregels

  -       Geef uw mening maar wel op de juiste plaats.

  -       Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn/haar supporter te zijn.

  -       Wees positief langs de lijn.

  -       Respecteer besluiten van de scheidsrechters

  -       Steun waar mogelijk de club van uw kind

  -       Lever naar vermogen uw bijdrage in het vrijwilligerswerk

  -       Van ouders wordt verwacht dat zij bij toerbeurt rijden naar uitwedstrijden en wassen van teamkleding.

  -       Bespreek problemen met de juiste mensen

   

   

  3              Wie doet wat binnen de vereniging

   

   

   

   

   

  3.1       Het bestuur/Algemene ledenvergadering

  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

  Het dagelijks bestuur van de vereniging vergadert regelmatig, één maal per maand. Het hoogste orgaan van de vereniging vormt de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt minimaal 1x per jaar gehouden.

   

  Het dagelijks bestuur bestaat  uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, binnen VV Tollebeek is dit aangevuld met een bestuurslid jeugd en bestuurslid technische beleid, één van hen is tevens vicevoorzitter.

   

   

   

   

  Voorzitter

  -       De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.

  -       Draagt zorg voor het naleven van de statuten en alle andere verdere regelingen en bepalingen.

  -       Is de officiële woordvoerder van de vereniging.

  -       Leidt bestuursvergaderingen en (buitengewone) ledenvergaderingen.

  -       Heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien de voorzitter meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.

  -       Ontwikkelt beleid in samenwerking met overige leden van het bestuur.

  -       Coördineert en delegeert, stimuleert en controleert de taken binnen VV Tollebeek.

   

   

   

  Secretaris

   

   

  -       De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.

  -       Draagt zorg voor het bijhouden van een ledenadministratie in Sportlink, uit welke de aard van het lidmaatschap dient te blijken.

  -       Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

  -       Is belast met het notuleren van de vergaderingen, stelt de agenda op (samen met de voorzitter) en draagt zorg voor de stukken van de vergadering.

  -       Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/haar ondertekend en is verplicht van deze stukken een afschrift te houden.

  -       Op de Algemene Vergadering brengt de secretaris het jaarverslag uit.

   

   

  Penningmeester

   

   

  -       De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert de financiële administratie.

  -       Draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen.

  -       Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.

  -       Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels.

  -       Draagt zorg voor controle door de kascommissie.

  -       Op de Algemene Vergadering brengt de penningmeester verslag uit over zijn beheer. Hij stelt daarbij een jaarrekening op.

  -       Tevens dient hij een begroting in voor de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

  -       Stelt budgetten op voor verschillende activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden.

   

   

  Vicevoorzitter:

   

   

  Is bij afwezigheid van de voorzitter diens plaatsvervanger.

   

   

  Jeugdbestuurslid:

   

   

  -       Is voorzitter van het jeugdbestuur

  -       Vertegenwoordigt de jeugd in het hoofdbestuur.

  -       Is derhalve belast met alle zaken rondom de jeugd. (omschrijving volgt)

   

   

   

   

  Bestuurslid technisch beleid:

   

   

  -       Voorzitter technische commissie.

  -       Verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en leiders

  -       Adviseert over aanstelling hoofdtrainer naar bestuur.

  -       Behartigt en behandelt alle senioren zaken in overleg met technische commissie.

  -       Werkt nauw samen met jeugdcommissie als het gaat om technisch beleid.

   

   

   

   

   

  3.2       Senioren

   

   

  Vanuit het bestuur is het bestuurlid technisch beleid tevens coördinator van de seniorenteams, deze fungeert als aanspreekpunt voor de seniorenteams.

   

   

  Hoofdtrainer:

   

  De technische commissie adviseert, via bestuurslid technisch beleid, het hoofdbestuur voor het aanstellen van de hoofdtrainer voor de selectie van VV Tollebeek. Deze heeft als hoofdtaak het verzorgen van trainingen en begeleiden en coachen van het eerste elftal bij alle wedstrijden. Daarnaast zal deze een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van de vereniging op technisch/tactisch vlak. Hij begeleid trainers van de A1 en B1 junioren en is lid van de technische commissie.

   

   

  Technische commissie:

   

  De technische commissie houdt zich bezig met het technische beleid van de vereniging en heeft een adviserende functie voor het hoofdbestuur, die beslist. De technisch commissie bestaat uit: bestuurslid technisch beleid(voorzitter), bestuurslid jeugd, twee technisch coördinatoren jeugdselecties, de keepercoördinator en de  hoofdtrainer van de vereniging. Het vastgestelde technisch beleid wordt hier getoetst op werkbaarheid en zo nodig worden er voorstellen gemaakt ter verbetering van het beleid. De commissie vergadert zo’n drie keer per jaar.
  3.3       Jeugd

  Het jeugdbestuur coördineert alle activiteiten voor de jeugdteams bij VV Tollebeek. Zij werkt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur, beleidsbeslissingen aangaande de jeugd worden door de voorzitter van het jeugdbestuur voorgelegd bij het hoofdbestuur, deze beslist.

  Het jeugdbestuur bestaat uit: voorzitter jeugdbestuur, en twee jeugdbestuursleden.

   

  De taken van het jeugdbestuur bestaan uit:

  -       Het zorg dragen voor het opstellen en beheren van een jeugdplan

  -       Het zorg dragen voor nevenactiviteiten (familiedag, clinics e.d.) en het winterprogramma.

  -       Het zorg dragen voor het aantrekken van vrijwillig kader voor trainen en begeleiden van jeugd eventueel gedelegeerd aan de coördinatoren.

  -       Het zorg dragen voor goede informatie aan ouders, leiders en trainers.

  -       Aanspreekpunt zijn voor leiders, trainers en ouders.

  -       Het onderhouden van contacten met de KNVB voor wat betreft alle jeugdteams

  -       Is aanspreekpunt voor het 10-dorpenoverleg voor wat betreft jeugdzaken

  -       Organiseert leiders en trainers vergaderingen ±2x per jaar

   

  De voorzitter van het jeugdbestuur is vertegenwoordiger van het jeugdbestuur in het hoofdbestuur.

   

  Voor de technische aspecten van het voetbal zijn er jeugdcoördinatoren aangesteld. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur. En zijn onderverdeeld in een technisch coördinator voor de jeugdselectieteams en een voor de overige teams.

   

  Technisch coördinator, jeugdselecties (A1, B1, C1,  D1, E1 en F1)

  Deze coördinator heeft als taken:

  -       Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid op technisch en tactisch vlak en is lid van de technische commissie.

  -       Is nauw betrokken bij het werk van de jeugdselectietrainers/leiders.

  -       Aanspreekpunt voor de selectieteams, aanspreekpunt voor leiders en trainers

  -       Verantwoordelijk voor de selectieprocedure

  -       Aanstellen, begeleiden, beoordelen en ontwikkelen van trainers en leiders van de selectieteams

  -       Legt verantwoording af aan het jeugdbestuur

  -       Indelen en inschrijven van de teams

   

  Technisch coördinator, overige jeugdteams

  Deze coördinator heeft de volgende taken:

  -       Zorg dragen voor de uitvoering en ontwikkeling van het jeugdplan op technisch en tactisch vlak. en is lid van de technische commissie.

  -       Verantwoordelijk voor de selectieprocedure

  -       Aanspreekpunt voor leiders en trainers

  -       Indelen en inschrijven van teams

  -       Aanstellen, begeleiden, beoordelen en ontwikkelen van trainers en leiders.

  -       Legt verantwoording af aan het jeugdbestuur

   

   


   

  3.4       Wedstrijdzaken:

  Wedstrijdsecretaris:

  Zie meer informatie bij Hoofdstuk 6 KNVB

   

  Scheidrechter coördinatie:

  Zie meer informatie bij Hoofdstuk 6 KNVB

   

  Veldbeheer:

  Zie meer informatie bij Hoofdstuk 6 KNVB

   

  3.5       Overige zaken

  PR- commissie:

  De PR- commissie is belast met de ontwikkeling en uitvoering van een eenduidig beleid t.a.v. sponsoring en public relations. Zij werven sponsoren, onderhouden contacten en beheren aangegane contracten. Een van de bestuurders is aanspreekpunt voor deze commissie.

   

  Materiaal beheer:

  Het materiaalbeheer vindt plaats door de commissie veld en materiaal. Deze is eveneens belast met het voorzien van clubtenues voor alle teams binnen de vereniging. Bij vragen over materiaal (ballen, doelen, pionnen e.d.) en/of kleding is hij/zij de aangewezen persoon om uw vraag te stellen.

  De commissie is verantwoordelijk voor de velddiensten tijdens competitie wedstrijden. Een van de bestuurders is aanspreekpunt voor deze commissie.

   

   

  10 dorpentoernooi commissie:

  Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van het jaarlijks terugkerend 10-dorpentoernooi voor heren seniorenteams het toernooi wordt gehouden de velden van VV Tollebeek. En biedt jaarlijks een spektakel van begin mei tot en met begin juni. Een van de bestuursleden is aanspreekpunt voor deze commissie.

   

  Kantinebeheer en MFC:

  Zie meer informatie bij accommodatie.

  Een van de bestuursleden is aanspreekpunt voor deze commissie.

   

  3.6       Vrijwilligers:

  Naast boven vermelde bestuur- en commissieleden e.d. heeft VV Tollebeek veel vrijwilligers nodig. We stellen ons ten doel om alle onze leden op een zo goed en plezierig mogelijke wijze de voetbalsport te laten beoefenen. Om dit doel te bereiken gaan wij er vanuit dat u als lid en ouder, vrijwillig actief bent binnen onze vereniging.

  Te denken valt bijvoorbeeld aan de volgende werkzaamheden:

  -       Het fluiten van pupillen en eventueel junioren en senioren wedstrijden

  -       Helpen in de kantine en bij schoonmaak werkzaamheden

  -       Leider/leidster of trainer/trainster worden

  -       Helpen tijdens het 10-dorpentoernooi en andere activiteiten

  -       Verlenen van hand en spandiensten bij het onderhouden van velden, gebouwen e.d.

   

  Dus mensen als u gevraagd wordt om iets te doen voor de vereniging zeg dan niet direct nee, maar realiseer dat we alleen gezamenlijk de vereniging draaiende kunnen houden.

  Laat het "werk" niet altijd door de zelfde personen worden verricht! Neem ook zelf initiatief en vraag wat u kunt betekenen voor de vereniging!

   

  4       Contributie

  De contributie wordt jaarlijks bij wijziging vastgesteld in de Algemene ledenvergadering.

  Op het seizoen inlegvel behorende bij dit boekje staat de hoogte van de contributie vermeld.

   

  4.1       Verkrijging van het lidmaatschap.

  Een nieuw lid meldt zich aan door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de secretaris. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de secretaris of te downloaden via www.vvtollebeek.nl. Tegelijkertijd dient er een incassomachtiging voor de contributie ondertekend te worden of een jaar contributie betaald te worden.

   

  Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier en wanneer noodzakelijk een pasfoto, wordt het lid opgegeven bij de KNVB en is hij/zij speelgerechtigd voor de vereniging.

   

  Mocht een speler over willen schrijven van een andere vereniging naar V.V. Tollebeek dan is hij/zij verplicht een overschrijvingsformulier bij de andere vereniging volledig in te laten vullen en alle benodigde bescheiden toe te voegen en in te leveren bij de secretaris. Eventuele bijkomende kosten voor de overschrijving zijn voor het betreffende lid.

   

  4.2       Clubkleuren/Kleding

  De kleuren van de vereniging zijn groen en geel. Een sporttenue bestaat uit een wit shirt met een geel en groene streep, een groene broek en groene sokken. De sporttenues worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Per jaar betaalt ieder lid € 12,50 kleedgeld als bijdrage in de kosten voor de tenues.

  Een senioren keeper mag maximaal voor € 80,- per seizoen aan keeperhandschoenen via de vereniging bestellen. Voor jeugdkeepers wordt er per team een paar handschoenen aan het begin van het seizoen beschikbaar gesteld. Afspraken hierover kunnen gemaakt worden met de materiaal beheerder. 

   

  Het wassen van de kleding gaat per toerbeurt binnen het team. De shirts binnenste buiten wassen. De sokken niet in elkaar drukken maar dubbel vouwen.

  Het team is verantwoordelijk voor de tas met kleding en overig beschikbaar gesteld materiaal (zoals ballen, inloopshirts ed.) Misbruik of vermissingen moeten door het team worden vergoed. De leden dienen zorg te dragen voor de aanschaf van voetbal(zaal)schoenen, scheenbeschermers(verplicht) en eventueel een trainingspak. Let op! Zwarte zolen zijn in de zaal verboden!

   


  5       Teams

   

  VV Tollebeek bestaat voor een groot gedeelte uit jeugdteams. Ieder seizoen of helft van een seizoen wordt er opnieuw gekeken welke teams er deel zullen nemen aan de competitie.

   

  5.1       Indeling

  Voor de senioren bepaald de technische commissie hoe de indeling geschied..

   

  De indeling van de jeugdleden wordt bepaald door de technisch coördinatoren jeugdselecties. Deze zullen in nauw overleg met trainers de indeling maken op leeftijd en kwaliteit van de speler.

   

  Het plaatsen van spelers in bepaalde leeftijdsgroepen is vastgesteld door de KNVB hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  F-pupillen:      Spelers die 5,6,7,8 of 9 jaar oud zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt.

  E-pupillen:     Spelers die 9,10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaande aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 nog niet hebben bereikt.

  D-pupillen:     Spelers die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaande aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 nog niet hebben bereikt.

  C-junioren:     Spelers die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaande aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 nog niet hebben bereikt.

  B-junioren:     Spelers die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaande aan het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt.

  A-junioren:     Spelers die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaande aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt.

   

  Na vaststelling van de indeling worden de spelers tijdig ingelicht over de indeling, door de leider of trainer van het betreffende team. Dit zal eveneens kenbaar gemaakt worden in de Bazuin en/of op de website.

   


  5.2       Trainingen

  Alle eerste teams trainen in principe 2x per week. De overige teams trainen in ieder geval 1x per week. Wat voor weer het ook is de training gaat door tenzij de trainer de training annuleert. Er wordt dan contact opgenomen op afgesproken wijze door trainer of leider.

  In de kerst- en zomervakantie zijn er geen trainingen, tijdens de overige vakanties wel tenzij anders aangegeven door de trainer/leider.

   

  Afspraken die gemaakt zijn betreffende trainingen:

  -       Op tijd komen voor een training

  -       Als je ziek bent of om een andere rede niet kunt trainen dan bel je altijd af met bij je trainer

  -       Na de trainingen is het niet verplicht om te douchen, maar dat bevelen we wel aan.

   

  De trainingstijden en dagen zijn afhankelijk van de ruimte op het trainingsveld en de beschikbaarheid van trainers. De trainingstijden worden ieder seizoen vastgesteld en meegedeeld aan spelers en ouders. De trainingstijden worden eveneens vermeld op de website.

   

  5.3       Competitie

  Voor aanvang van de competitie krijgt ieder een lijst (onder voorbehoud) met daarop de wedstrijden en de beurten van wassen en rijden. Als u verhinderd bent om te rijden of wassen, ruil dan zelf met iemand anders. Laat dit wel weten aan je leider. Ken uw verantwoordelijkheid, denk ook aan de inzittendenverzekering en zorg ervoor dat de passagiers de gordel omdoen en neem niet meer mensen mee dan toegestaan.

   

  Afspraken gemaakt betreffende de competitie:

  -       Op tijd komen voor aanvang of vertrek bij een wedstrijd

  -       Als je niet kunt om wat voor reden dan ook bel je altijd af bij je leider

  -       Na een wedstrijd is het voor de spelers verplicht om te douchen.

  Het is mogelijk dat je gevraagd wordt voor te spelen bij een ander team dan waar je bent ingedeeld. Dit mag alleen als er vooraf afstemming heeft plaats gevonden bij de leider/trainer waar de speler is ingedeeld.

   

  Voor wat betreft de senioren wordt de indeling bepaald door de hoofdtrainer. Dit kan per wedstrijd verschillen waarbij er rekening wordt gehouden met het rouleren van spelers.

   

  Tijdens thuiswedstrijden wordt er zorg gedragen voor drinken tijdens de rust of na de wedstrijd.

   

   

  5.4       Zaalcompetitie (jeugd)

  In de winterstop wordt er voor de jeugd een zaalcompetitie georganiseerd met de andere dorpen. Deze wedstrijden vinden allemaal plaats in de sporthal van Creil.

   

   

   

   

  5.5       Toernooien

  Jaarlijks worden er voor alle teams 10-dorpentoernooien georganiseerd. Afhankelijk van de leeftijdscategorie wordt er gespeeld in op de volgende sportlocaties:

  Heren 1e elftallen:     VV Tollebeek

  Heren veteranen:        SC Espel

  Dames:                       SC Creil

  A-junioren:                 Ens

  B-junioren:                 S.V.M

  C-junioren:                 SC Emmeloord          

  D1-pupillen:               Ens

  D2 +3 pupillen           Tonego

  E1-pupillen:               Bant

  E2-pupillen:               Tonego

  E3 + 4                         Marknesse

  F1-pupillen                 Nagele

  F2-pupillen                 Creil

  F3 + 4-pupillen:         VV Tollebeek

  Kabouter voetbal        SC Emmeloord

   

  5.6       Overige activiteiten

  Activiteiten overzicht??.

  Inlooptraining????

   

   

  6       KNVB

  Iedere speler die lid is van de vereniging moet ingeschreven staan bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Wanneer je niet ingeschreven bent, mag je niet mee voetballen.

   

  6.1       Spelerspas

  De spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder, heb je geen spelerspas, dan mag je ook niet spelen. Om een spelerspas te kunnen krijgen moet je bij het bereiken van de leeftijd van 11 jaar een pasfoto inleveren bij de secretaris van de vereniging. Deze draagt zorg voor het aanvragen van de spelerspas. De spelerspas is 5 jaar geldig en kost € 2,50 per pas. De spelerspassen worden bewaard door de leider en moeten bij elke wedstrijd getoond worden aan de scheidsrechter en de gegevens moeten geregistreerd worden op het wedstrijdformulier.

   

  6.2       Wedstrijdschema/aanvangstijden

  Aan het begin van ieder seizoen worden de teams door de KNVB, in samenwerking met de vereniging, ingedeeld in bepaalde klassen en poules. Op basis van die indeling worden er wedstrijdschema’s opgesteld. Dit is de waarschijnlijke indeling van wanneer en hoe laat een wedstrijd gespeeld gaat worden.

   

  Deze tijden worden vooraf door de KNVB vastgesteld. Wel kan en mag, indien mogelijk en in overleg met de tegenstander, het tijdstip worden aangepast. Deze worden op de website van de vereniging, de Bazuin en op de website van de KNVB vermeld. De gegevens van de op de website www.voetbal.nl zijn leidend. De tijden welke in de Bazuin staan kunnen dus inmiddels zijn gewijzigd.

   

  6.3       Wijziging/uitstel Afgelasting van een wedstrijd

  Het wijzigen of uitstellen van een wedstrijd is mogelijk, dit kan in overleg met de andere vereniging en de KNVB. Het verzoek tot wijziging en uitstel verloopt altijd via de wedstrijdsecretaris van de vereniging. De thuisspelende vereniging moet de wedstrijdwijziging doorgeven aan de KNVB. Probeer altijd de wedstrijd door te laten gaan, want alle wedstrijden moeten voor het einde van de competitie gespeeld zijn!

   

  Ook door onvoorziene omstandigheden kan een wedstrijd afgelast worden. Dit kan op drie manieren:

  1               De KNVB gelast het programma af en maakt dit  kenbaar via teletekstpagina 603 (door bijvoorbeeld slecht weer)

  2               De club, consul of het bestuur gelast een of meerdere wedstrijden af (door bijvoorbeeld slechte velden, slecht weer of andere omstandigheden)

  3               De scheidsrechter van dienst kan altijd, een door de consul goedgekeurd veld, alsnog afkeuren.

   

  Lokale afgelastingen of wijzigingen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de leiders van de betreffende teams. Indien de KNVB het programma afgelast wordt dit niet doorgegeven door de wedstrijdsecretaris, het staat immers op teletekst. Dit dus zelf in de gaten houden. Bij twijfel of een wedstrijd wel door gaat niet zelf naar andere verenigingen gaan bellen, maar informeren bij de wedstrijdsecretaris!

   

  6.4       Tijdsduur wedstrijden

   

  Senioren:        2 x 45 minuten

  Dames:           2 x 45 minuten

  A-junioren:     2 x 45 minuten

  B-junioren:     2 x 40 minuten

  C-junioren:     2 x 35 minuten

  D-pupillen:     2 x 30 minuten

  E-pupillen:     2 x 25 minuten

  F-pupillen:      2 x 20 minuten

  MC-junioren:  2 x 35 minuten

   

   

  6.5       Scheidsrechters

   

  Alleen senioren-1 krijgt wekelijks scheidsrechters aangewezen door de KNVB, overige teams hooguit incidenteel, maar bijna altijd worden deze wedstrijden geleid door scheidsrechters van de eigen vereniging of door mensen benadert door de scheidsrechters coördinator.

   

  Elk lid van V.V.Tollebeek, spelers en ouders word geacht deze scheidrechters met respect te benaderen en behandelen.

  Ook zij beoefenen hun hobby en zijn onmisbaar in onze sport.

   

   


  7       Accommodatie

   

  Adres:

  VV Tollebeek

  Fazantendrift 2a

  Tollebeek

  Tel. kantine: 0527-651614

  Email: voetbal@tollebeek.nl

  www.vvtollebeek.nl

   

  7.1       Huidige faciliteiten

  VV Tollebeek heeft twee wedstrijdvelden en één trainingsveld. Daarnaast beschikken we momenteel over 4 kleedkamers, een scheidsrechters kleedruimte, een kantine met keuken en een bestuurskamer. De velden zijn onder beheer van de gemeente en de overige faciliteiten zijn eigendom van de vereniging. De kantine en de kleedkamers worden regelmatig door vrijwilligers schoon gemaakt onder leiding van de kantinebeheerder(ster). Er wordt verwacht van leden en gebruikers dat zij de gebruikte ruimten netjes achter laten, rommel in prullenbakken gooien en niet op het terrein of in de kleedkamers. (zowel bij uit als thuiswedstrijden.) Opzettelijke vernieling of beschadigingen worden niet geaccepteerd en zullen verhaald worden op de veroorzaker.

   

  Het toekomstige geplande MFC op Fazantendrift 4, geeft onze vereniging een accommodatie die voldoet aan de normen en eisen van deze tijd.

   

  7.2       Openingstijden kantine

  -       Op de donderdag en eventueel de dinsdagavond bij training v.a. 21:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur

  -       Zaterdag op speeldagen vanaf een uur voor aanvang van de eerste wedstrijden tot uiterlijk 20:00 uur.

  -       Tijdens 10-dorpentoernooi op de speelavonden vanaf 18:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur.

  -       Bij speciale gelegenheden (denk aan o.a. keeperspromotiedag, jeugd 10 dorpentoernooi, familiedag)

   

  7.3       Kantine beheer

  De kantine beheerder is verantwoordelijk voor het beheren van de kantine tijdens openingstijden. En draagt zorg voor de bezetting van de bar en keuken en voor een ordentelijk gebruik van alle ruimten.

   

  7.4       Rookbeleid

  Tijdens de openingstijden is het verboden te roken in de kantine en overige ruimten van onze accommodatie.
  8       MEMO blaadje

   

  Dit boekje is van:              ______________________________________

   

  Telefoon:                          ______________________________________

   

  Spelerspas nr.:                 ______________________________________

   

   

   

  Seizoen:       ________/________          Leider:          _________________________

   

  Team:           ________                          Trainer:          _________________________

   

  Overige informatie:          ______________________________________________

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

   

  Seizoen:       ________/________          Leider:          _________________________

   

  Team:           ________                          Trainer:          _________________________

   

  Overige informatie:          ______________________________________________

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

   

  Seizoen:       ________/________          Leider:          _________________________

   

  Team:           ________                          Trainer:          _________________________

   

  Overige informatie:          ______________________________________________

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

   

  Seizoen:       ________/________          Leider:          _________________________

   

  Team:           ________                          Trainer:          _________________________

   

  Overige informatie:    ___________________________________________________

  .......................................................................................................................................

  Seizoen:       ________/________          Leider:          _________________________

   

  Team:           ________                          Trainer:          _________________________

   

  Overige informatie:          ______________________________________________

   

   

   

   

  Los inlegvel per seizoen met alle contacten:

  Seizoen

   

  Seizoensgebonden informatie:

   

  Contributie per seizoen (inclusief kleedgeld):

  Senioren(veld):                      € 132,-

  Senioren(zaal):                      €   70,-

  Combinatie (veld+zaal)         € 180,-

  Junioren:                                 €   86,-

  Pupillen:                                 €   68,-

   

  Jaarplanning activiteiten:

   

  Overzicht bestuur:                                                     email: voetbal@tollebeek.nl

  Voorzitter:                             Jan Jonkers

  Secretaris:                              Fokke Loosman

  Penningmeester                     Leonard Naaktgeboren

  Voorzitter technische comm. Syds Tighelaar

  Voorzitter jeugdbestuur         Jeroen Nijenhuis       

   

   

  Overige functionarissen:

  Wedstrijdsecretaris:               Bert Wijsbeek                                               

  Scheidsrechter coördinatie:   Fokke Loosman

  Consul:                                   Dominiques Jorna

   

  Jeugdbestuur:                           Jeroen Nijenhuis,Erika van der Reest en Corne Boons

  Technisch coördinator jeugd:   Hans Hamersma en Gerrit Fokkema

   

  PR- commissie:                      Mariska de Lange/Marcel Buijsse en David Keetman

  Materiaal en Velden:             Jan Dijkgraaf, Andre Naaktgeboren

  MFC                                       Lub Post

  10 dorpentoernooi:                Jan Sportel , Andre vd Reest

   

  Overzicht trainers/leiders: namen, telefoonnummers, mailadressen