• Jeugdbeleidsplan

  VV. Tollebeek

   

  2023/2028

  1. Inleiding
  1.1 Doelstelling


  Het jeugdbeleidsplan is vooral bedoeld om voor een langere termijn te bepalen hoe we de
  randvoorwaarden willen creëren en handhaven waaronder de doelstelling van het
  jeugdbeleid gerealiseerd kan worden:
  Jeugdspelers in een veilige en prettige omgeving de gelegenheid geven zich als voetballer
  zo goed mogelijk te ontwikkelen en om plezier te hebben in het voetbalspel.
  We willen de doelstelling van het jeugdbeleid realiseren d.m.v.:
  ▪ Het opzetten van een goede organisatie;
  ▪ Het naleven van regels en afspraken rond trainingen en wedstrijden;
  ▪ Het aanstellen van betrokken trainers en leiders;
  ▪ Het gebruik maken van de Rinus App;
  ▪ Het aanbieden van geschikte faciliteiten (accommodatie, materialen);
  ▪ Het gebruik maken van de juiste communicatie;
  ▪ Het gebruik maken van het vv Tollebeek voetbal ABC.
  Het jeugdbeleidsplan moet worden gezien als een plan wat wordt gedragen door de
  gehele jeugdafdeling van vv Tollebeek in samenspraak met het hoofdbestuur.
  Het document vormt een organisatorische en voetbaltechnische leidraad om met elkaar
  dezelfde kant op te kunnen werken.
  Graag willen wij als jeugdbestuur met leiders en trainers in gesprek hoe we dit
  jeugdbeleidsplan zo goed mogelijk in de praktijk kunnen uitvoeren. Rekening houdende
  met leeftijd specifieke kenmerken van spelers, teamindeling, gedrag van spelers, verschil
  in voetbalvisie en niveau.
  Een jeugdbeleidsplan is dynamisch, dat wil zeggen dat gedurende de tijd inzichten
  kunnen wijzigen. In dit jeugdbeleidsplan is echter wel een duidelijk voetbaltechnisch /
  voetbal tactisch plan vastgelegd in de vorm van het VV Tollebeek voetbal ABC.
  Als jeugdbestuur vragen we van trainers om deze doorlopende leerlijn als rode draad vast
  te houden. Dit is belangrijk om de structuur van de jeugdopleiding binnen
  vv Tollebeek te waarborgen. Binnen deze structuur is maximaal rekening gehouden met
  de eigen invulling van trainers, de trainers kennen hun spelers het beste en weten wat
  goed kan werken voor hun team.
  Als jeugdbestuur willen we graag benadrukken dat wij altijd open staan voor het gesprek.
  Als we met elkaar blijven communiceren kunnen we eventuele problemen voorkomen en
  samen een prettig klimaat creëren voor alle betrokken vrijwilligers.


  1.2 Vaststelling
  Dit jeugdbeleidsplan is opgemaakt door het jeugdbestuur van VV Tollebeek en akkoord
  bevonden door het hoofdbestuur van VV Tollebeek op 1 april 2023. De looptijd van het
  jeugdbeleidsplan is met ingang van het seizoen 2023 – 2024 tot en met het seizoen 2027
  – 2028.  2. Inhoudsopgave
  1. Inleiding 2
  1.1. Doelstelling 2
  1.2. Vaststelling 2
  2. Inhoudsopgave 3
  3. Organisatie 4
  3.1. Organogram 4
  3.2. Taken en verantwoordelijkheden 4
  4. Doelstellingen jeugd 6
  4.1. Algemene doelstelling 6
  4.2. Selecteren van spelers 6
  4.3. Meisjesvoetbal visie 6
  4.4. Het belang van positief coachen 6
  5. Normen en waarden 7
  5.1. Algemeen beleid 7
  5.2. Uitvoering 8
  6. Samenstelling teams 9
  6.1. Algemeen 9
  6.2. Ontwikkelingsfases van jeugdspelers 10
  6.3. Overgang van junioren naar senioren 10
  7. Voetbalvisie VV Tollbeek voetbal ABC 11
  7.1 Speelwijze 11
  7.2 Indeling trainingen 12
  7.3 Gedrag 13
  7.4. Keeperstraining 13
  7.5. Faciliteiten 13
  7.6 Algemen afspraken 14
  7.7 Afspraken en regels rond de training 14
  7.8 Rinus App 14
  8. Wedstrijden 15
  8.1. Wedstrijdvormen 15
  8.2. Afspraken rondom wedstrijden 15
  8.3. Wedstrijdkleding, trainingspakken en tassen 16
  8.4. Arbitrage 16
  8.5. Wedstrijddata 16
  9. Communicatie 17
  9.1. Website 17
  9.2. Specifieke communicatiemomenten: 17
  9.3. Wet op de privacy 17
  10. Bijlage 19  3. Organisatie

  3.1 Organogram

  Verantwoordelijk voor het beleid bij de jeugd van VV Tollebeek is het Jeugdbestuur. Het
  Jeugdbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van VV Tollebeek. De
  voorzitter van het Jeugdbestuur heeft zitting in het hoofdbestuur.

  3.2 Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter

  ▪ Coördineert de verschillende bestuurstaken binnen het Jeugdbestuur;
  ▪ Geeft leiding aan de vergaderingen van het Jeugdbestuur;
  ▪ Informeert het hoofdbestuur over de gang van zaken binnen de jeugdafdeling;
  ▪ Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugdbeleidsplan;
  ▪ Is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de jeugdafdeling;
  ▪ Voert overleg met de omliggende polderverenigingen.
  Secretaris
  ▪ Stelt met de voorzitter de agenda’s op van de vergadering en verspreidt deze;
  ▪ Notuleert de vergaderingen en zorgt voor de verspreiding van de notulen;
  ▪ Voert de correspondentie uit in naam van en in overleg met het Jeugdbestuur;
  ▪ Informeert de jeugdcoördinator wanneer zich een nieuw lid heeft aangemeld;
  ▪ Organiseert, in overleg met de jeugdcoördinatoren 2 keer per seizoen een
  bijeenkomst voor alle trainers en leiders van alle jeugdteams. Bij aanvang van het
  seizoen en aan het einde van het seizoen.


  Technische jeugd commissie
  ▪ Begeleidt en adviseert de jeugdcoördinatoren en voert met hen overleg over de
  gang van zaken wat betreft voetbal binnen de jeugdteams van zijn/haar
  leeftijdscategorie;
  ▪ Beoordeelt de jeugdtrainers in samenspraak met de jeugdcoördinatoren en de
  trainers zelf.
  ▪ Adviseert trainers bij trainingen van jeugdteams
  ▪ Zorgt voor het juiste gebruik van de Rinus App en stimuleert trainers de App te
  gebruiken als middel spelers en teams te ontwikkelen.
  ▪ Bewaakt de vastgestelde lijnen zoals vastgelegd in het voetbal ABC.
  ▪ Kijkt wedstrijden en houd de (voetbal) ontwikkeling van jeugdspelers en teams in
  de gaten.
  Jeugdcoördinator
  ▪ Is de directe schakel tussen het (jeugd)bestuur en de trainers en leiders;
  ▪ Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan;
  ▪ Vervult een actieve rol op de velden door het volgen van trainingen en wedstrijden
  van de jeugdteams binnen zijn/haar leeftijdscategorie;
  ▪ Onderhoudt als aanspreekpunt de contacten met de trainers en leiders;
  ▪ Evalueert spelers in samenspraak met de trainers, leiders en TC leden.
  ▪ Neemt contact op met ouders en draagt zorg voor een introductie bij VV Tollebeek
  en het desbetreffende team bij aanmelding van een nieuw lid.


  4. Doelstellingen jeugd
  4.1 Algemene doelstelling
  Jeugdspelers in een veilige en prettige omgeving de gelegenheid geven zich als voetballer
  zo goed mogelijk te ontwikkelen en om plezier te hebben in het voetbalspel.


  4.2 Selecteren van spelers
  VV Tollebeek wil een vereniging zijn waar spelers voor hun plezier komen voetballen.
  Daarnaast staat de ontwikkeling als voetballer centraal. Er moet een goede balans
  bestaan tussen deze twee aspecten van de algemene doelstelling van het jeugdbeleid. De
  teams worden in de eerste plaats op leeftijd ingedeeld waarbij verschillende kwaliteiten
  in een team kunnen zijn vertegenwoordigd. Ook wordt er gekeken waar een speler het
  beste tot zijn of haar recht komt zo daarbij in acht genomen de regels van de KNVB.
  Deze zaken zullen in overleg met ouders, trainers, jeugd coördinatoren en TC worden
  besproken. De voorzitter van het jeugdbestuur neemt uiteindelijk een beslissing als
  betrokkenen partijen er samen niet uitkomen.


  4.3 Meisjesvoetbal visie
  Het meisjesvoetbal is een regulier onderdeel van VV Tollebeek. Hierbij gelden dezelfde
  regels als bij het jongensvoetbal. Voor meisjes in een gemengd team zorgt VV Tollebeek
  ervoor dat bij thuiswedstrijden de gelegenheid is apart te douchen. Voor de mannelijke
  leiders en ouders van meisjesteams is de kleedkamer van het team tijdens het omkleden
  voor en na wedstrijden en tijdens het douchen verboden terrein. De voor- en
  nabespreking zal plaatsvinden in de kleedkamer. Om het douchen na afloop van de
  wedstrijd goed te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van een douchemoeder en/of
  vrouwelijke teamleider. Tot een leeftijd van ongeveer 12/13 jaar trainen de meisje bij
  voorkeur samen met de jongens. Bij voldoende aanmeldingen zal er worden gekeken of
  er een meisjesteam samengesteld kan worden. Afspraak is wel dat het meisjesteam voor
  langere periode in stand moet kunnen blijven. De ervaring leert dat als meisjes weer
  terug in een jongensteam moeten worden ingedeeld er aanpassingsproblemen kunnen
  ontstaan.


  4.4 Het belang van positief coachen
  Bij het creëren van een veilige omgeving voor onze jeugdspelers mag een focus op
  positief coachen niet ontbreken. Onder positief coachen verstaan we coachen op een
  dusdanige manier dat jeugdspelers plezier hebben en met zelfvertrouwen durven spelen.
  Voetballers mogen fouten maken en het is aan de trainers en leiders om die veilige
  omgeving te creëren. De leidraad die wij als trainers willen hanteren is onder het kopje
  gedrag samengevat na te lezen als onderdeel van het voetbal ABC
  Het moet voor trainers en coaches gaan om winst boeken en niet primair om winnen!
  Ervaringen met het toepassen van positief coachen bij andere verenigingen hebben
  geleerd dat:
  ▪ spelers en trainers zich beter ontwikkelen;
  ▪ minder spelers afhaken;
  ▪ vrijwilligers zich prettig voelen in een positieve omgeving waar waardering is voor
  de inzet en prestatie van iedereen, en;
  ▪ sportiviteit en respect toenemen in een omgeving waarin positief wordt gecoacht.
  We vinden het van belang dat we een klimaat creëren waarin we onze jeugdspelers
  positief benaderen en elkaar durven aanspreken indien dit niet het geval is.


  5. Normen en waarden
  5.1 Algemeen beleid
  Een veilige omgeving is essentieel in het beleid van VV Tollebeek. Het doel van het beleid
  van VV Tollebeek wat betreft normen en waarden is zorgen voor een veilige omgeving
  voor iedereen die bij de trainingen en wedstrijden betrokken is en waarin de jeugd op
  een plezierige wijze kan deelnemen aan deze trainingen en wedstrijden.
  Kernbegrippen
  ▪ Respect (voor medespelers, tegenstander en arbitrage);
  ▪ Sportiviteit;
  ▪ Fatsoen;
  ▪ Veiligheid.
  Aandachtspunten
  ▪ Trainers en leiders van VV Tollebeek dienen het goede voorbeeld te geven waarbij
  een focus op positief coachen niet mag ontbreken;
  ▪ Ouders en toeschouwers van VV Tollebeek worden door teamleiders (eventueel
  ondersteund door jeugdcoördinatoren) aangemoedigd om spelers tijdens wedstrijden
  positief aan te moedigen. Bovendien worden ouders en toeschouwers van VV
  Tollebeek er waar nodig op gewezen dat coaching van spelers tijdens wedstrijden is
  voorbehouden aan teamleiders/coaches;
  ▪ Ouders en toeschouwers van VV Tollebeek én van tegenstanders die tijdens
  wedstrijden de scheidsrechter onheus bejegenen (schelden, vloeken, beledigen),

  worden er door teamleiders (eventueel ondersteund door jeugdcoördinatoren) op
  gewezen dat dit bij VV Tollebeek niet getolereerd wordt. In extreme gevallen
  (aanhoudend gescheld en gevloek, discriminerende uitlatingen, dreigen met fysiek
  geweld tegen de arbitrage) kan verwijdering van het VV Tollebeek-complex als
  maatregel volgen. De eindverantwoording hierin ligt bij het hoofdbestuur;
  ▪ Trainers en leiders van andere verenigingen die bij wedstrijden in Tollebeek de
  scheidsrechter onheus bejegenen, worden er door teamleiders van VV Tollebeek op
  gewezen dat dit bij VV Tollebeek niet getolereerd wordt (bij voorkeur wordt dit
  gedaan door betreffende jeugdcoördinator of een bestuurslid). Blijft het gedrag
  tijdens de wedstrijd voortduren, dan neemt de voorzitter van het jeugdbestuur na de
  wedstrijd contact op met het bestuur van de betreffende vereniging;
  ▪ Spelers die tijdens wedstrijden de scheidsrechter onheus bejegenen (schelden,
  vloeken, beledigen) worden er door teamleiders op gewezen dat dit niet getolereerd
  wordt. Bij herhaling worden door teamleider maatregelen genomen (uitsluiting
  tijdens de wedstrijd of bij volgende wedstrijden). Deze maatregelen staan los van de
  door de scheidsrechter genomen maatregelen;
  ▪ In extreme gevallen (aanhoudend gescheld en gevloek, discriminerende uitlatingen,
  dreigen met fysiek geweld tegen de arbitrage) kan de scheidsrechter of de
  teamleider de wedstrijd staken. In dit geval dient dit na de wedstrijd kenbaar te
  worden gemaakt aan het hoofdbestuur;
  ▪ Spelers die tijdens wedstrijden de eigen (trainer-)coach al dan niet in het openbaar
  ernstig onheus bejegenen (schelden, vloeken, beledigen), zal een disciplinaire
  maatregel worden opgelegd;
  ▪ Spelers die tijdens wedstrijden slaan, schoppen of spugen naar tegenstanders (of
  medespelers of toeschouwers) worden veelal door scheidsrechters voor dat gedrag
  bestraft. Ook hier geldt dat de teamleider van een VV Tollebeek team hierin een
  eigen verantwoordelijkheid heeft, zeker als het betreffende gedrag van de eigen
  speler de arbitrage is ontgaan. Al naar gelang de ernst van het gedrag zullen tegen
  de speler disciplinaire maatregelen worden genomen door VV Tollebeek;
  ▪ Spelers die pesten (spelers van eigen of van andere teams), worden daarop
  aangesproken door de trainer of de teamleider. Blijft het pestgedrag bestaan, dan
  volgen disciplinaire maatregelen;
  ▪ Spelers die zich discriminerend uitlaten tegenover elkaar, tegenover hun
  tegenstander en/of betrokkenen, bijvoorbeeld op grond van seksuele geaardheid,
  huidskleur, geloof, etc., worden daarop aangesproken door de trainer of de
  teamleider. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Blijft het gedrag bestaan, dan volgen
  disciplinaire maatregelen;
  ▪ Spelers die zich schuldig maken aan ernstig fysiek geweld tegen (eigen) spelers,
  trainers of coaches, toeschouwers of scheids- en grensrechters worden als VV
  Tollebeek lid geroyeerd;
  ▪ Van diefstal op het VV Tollebeek complex doet VV Tollebeek aangifte bij de politie;
  ▪ VV Tollebeek spelers die zich schuldig maken aan diefstal op het eigen complex of -
  als ze daar namens VV Tollebeek voor een uitwedstrijd aanwezig zijn - op het
  sportcomplex van een andere voetbalclub, worden als VV Tollebeek lid geroyeerd.

  Verantwoording

  De eindverantwoording voor de handhaving van het beleid rond normen en waarden ligt
  te allen tijde bij het hoofdbestuur. Bij afwezigheid van iemand van het hoofdbestuur kan
  iemand van het jeugdbestuur in voorkomend geval handelend optreden. Ook het
  verwijderen van personen of het staken van wedstrijden kan een jeugdbestuurder
  bepalen maar het hoofdbestuur dient te allen tijde hierover te worden geïnformeerd.
  Normen en waarden hebben ook te maken met alledaagse fatsoensnormen die bij
  voetballen en het lid zijn van een voetbalvereniging horen. Voorbeelden daarvan zijn:
  ▪ het accepteren van beslissingen van de scheidsrechter;
  ▪ het op de daartoe aangewezen plekken parkeren van fietsen en auto’s;
  ▪ het (tijdig) betalen van de contributie;
  ▪ het tijdig afzeggen (ook bij trainingen), zodat er nog voor vervanging kan worden
  gezorgd;
  ▪ tegenstander en arbitrage voor en na de wedstrijd een hand geven;
  ▪ het op een correcte wijze omgaan met eigendommen van de vereniging.


  5.2 Uitvoering
  Als vereniging hebben we de collectieve verantwoordelijkheid om invulling te geven aan
  de gestelde normen en waarden. Ten eerste moet er door actieve communicatie naar
  trainers, leiders, spelers en ouders ervoor gezorgd worden dat de normen en waarden
  bekend zijn bij eenieder. Ten tweede wordt van elke leider, trainer en ouder verwacht dat
  het goede voorbeeld wordt gegeven. Ten slotte is het van groot belang dat iedereen alert
  is op naleving van de normen en waarden en dat het mensen worden aangesproken op
  hun gedrag indien dit niet in lijn is met het gestelde.


  6. Samenstelling teams

  6.1 Algemeen

  De samenstelling van de teams is de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur. De
  jeugdcoördinatoren hebben een leidende rol. Zij maken een concept indeling en
  bespreken dat met de overige leden van het jeugdbestuur. In voorkomend geval wordt
  een trainer en/of leider geraadpleegd. Uiterlijk in de maand mei worden de
  teamindelingen voor het opvolgende seizoen bekend gemaakt.
  Bij tussentijdse aanmeldingen zal in de maand november worden gekeken of er plek is in
  een betreffend team. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er worden besloten om een
  spelers gedurende een periode enkel aan trainingen te laten deelnemen en zal er in mei
  opnieuw worden gekeken of een speler is in te delen. Hierin zal altijd overleg
  plaatsvinden tussen ouders, trainers en jeugd coördinatoren.


  Criteria


  De jeugdcoördinatoren hebben de leidende rol en volgen de volgende criteria:
  ▪ Spelers binnen een team hebben zoveel als mogelijk van hetzelfde geboortejaar;
  ▪ Binnen teams wordt gestreefd naar het minimaliseren van verschillen qua
  prestatieniveau en voetbalvaardigheden;
  ▪ Spelers worden ingedeeld in de leeftijdscategorie waartoe zij behoren. Bij hoge
  uitzondering kan een speler in een hogere leeftijdscategorie worden ingedeeld. Te
  denken valt aan uitzonderlijke kwaliteiten of spelerstekort bij die hogere
  categorie. Een beslissing daarover dient genomen te worden door de voorzitter
  van het jeugdbestuur op advies van de jeugdcoördinator en altijd na overleg met
  betrokken spelers, ouders, teamleider, trainer en TC.
  Aantal teamspelers
  Het streven is om het aantal spelers per team als volgt te laten uitkomen:
  ▪ O7 (4 tegen 4) minimaal 5 en maximaal 6;
  ▪ O8 t/m O10 teams (6 tegen 6) minimaal 7 ideaal 8 maximaal 9 spelers;
  ▪ O11 en O12 teams (8 tegen 8) min 9 ideaal 10 spelers en maximaal 11 spelers.
  ▪ O13 tot en met O19 teams minimaal 12, ideaal 13 en maximaal 14 spelers.
  Wijzigingen
  Het kan voorkomen dat (ouders van) een speler of teamleider al dan niet gedurende het
  seizoen verzoekt om een speler van team te wisselen. Daarvoor kunnen verschillende
  aanleidingen zijn, maar veelal gaat het om een verplaatsing naar een passender niveau
  om te voetballen. De voorzitter van het jeugdbestuur neemt hierover de beslissing, op
  advies van de jeugdcoördinator. De jeugdcoördinator dient het advies op te stellen na
  overleg met betrokken speler, ouders, teamleider, trainer en TC.
  Communicatie teamsamenstellingen
  Alleen de jeugdcoördinator communiceert over de samenstelling van de teams en over
  deelname van nieuwe leden aan trainingen en wedstrijden namens het jeugdbestuur
  richting spelers en ouders. Overige vrijwilligers onthouden zich van toezeggingen
  daarover om verwarring te voorkomen. Bij vragen van spelers, ouders, trainers of leiders
  wordt altijd verwezen naar de betreffende jeugdcoördinator.
  Afspraken veldbezetting
  ▪ In de categorie O7 t/m O12 wordt niet gewerkt met een vaste keeper. Spelers
  worden geacht bij toerbeurt te keepen;
  ▪ In de categorie O7 t/m O12 wordt niet gewerkt met spelers op een vaste plek in
  het team. Voor die leeftijdscategorie is het leerzaam om gedurende het jaar
  meerdere plekken te bezetten;
  ▪ Spelers moeten over het hele seizoen genomen globaal evenveel speeltijd krijgen.
  Hiervan kan alleen worden afgeweken als spelers geblesseerd zijn, trainingen
  (stelselmatig) missen, te laat komen bij trainingen en/of wedstrijden, onsportief
  gedrag of ander gedrag vertonen dat kan leiden tot niet deelnemen aan
  wedstrijden.

  6.2 Ontwikkelingsfases van jeugdspelers


  Bij de ontwikkeling van de jeugdspelers kunnen een aantal fases worden onderscheiden.
  Hier houdt de jeugdafdeling van VV Tollebeek zoveel mogelijk rekening mee.
  Voorfase: 4-7 jaar
  In deze fase is het doel: baas worden over de bal. Het spelen van allerlei
  voetbalspelletjes vormt in deze fase de training. Partijtjes beperken tot 2:2, 3:3 en 4:4.
  Fase 1: Basisrijpheid (8-12 jaar):
  Met behulp van de basisspelvormen worden de technische basisvaardigheden zo
  realistisch mogelijk ontwikkeld. Het kind wordt vertrouwd gemaakt met de verschillende
  elementen en moeilijkheidsfactoren van het spel zoals bijv. ruimtelijk inzicht (breed, diep,
  hoog), handelingssnelheid (tijdselement) medespelers, tegenstanders, druk, positiespel
  etc. Het is juist dit samenspel tussen technische en inzichtelijke ontwikkeling (de
  confrontatie met echte voetbalweerstanden) die de meerwaarde en spelrijpheid brengt.
  Fase 2: Wedstrijdrijpheid (13-16 jaar)
  Het doel in deze fase is tweeledig. Ten eerste gaat het om de uitbouw van de
  doelstellingen uit de eerste fase: de coach verhoogt de voetbalweerstanden, de
  moeilijkheidsfactoren. Ten tweede moet in deze ontwikkelingsfase het besef van
  teamtaken, taken per linie en posities ontwikkeld worden. De coach dient hiervoor kleine
  en grote wedstrijdvormen, alsmede afgeleide vormen te gebruiken.
  Fase 3: Competitierijpheid (16-18 jaar)
  In deze fase is het doel: het verhogen van het rendement van spelers. Teamkwaliteiten
  moeten zichtbaar worden en worden gebruikt. Het teambelang gaat boven het
  eigenbelang. Het is de laatste ontwikkeling naar het seniorenvoetbal. In deze fase ligt
  een belangrijke taak voor de coach: het optimaal benutten van de kwaliteiten van de
  spelers in de rol die ze hebben binnen het team.


  6.3 Overgang van junioren naar senioren


  Junioren die naar de senioren over moeten gaan, vormen een kwetsbare groep. De kans
  bestaat dat in die leeftijdsgroep het risico op afhaken relatief groot is. Om dit zoveel als
  mogelijk te voorkomen en dergelijke spelers te behouden voor de vereniging, worden de
  volgende maatregelen getroffen:
  ▪ Er wordt een overleg georganiseerd tussen het jeugdbestuur, de
  seniorencoördinator, de trainer van de betreffende speler, jeugd coördinator en de
  speler in kwestie om te bezien wat de mogelijkheden zijn;
  ▪ Dergelijke spelers de kans geven tot meetrainen met de senioren. Dit geldt in het
  bijzonder voor spelers die geschikt zijn voor de selectie van het eerste team. VV
  Tollebeek streeft er naar dat de trainer van het eerste team minimaal 4
  wedstrijden van de O19 junioren bezoekt;
  ▪ Het laten meespelen van (in het bijzonder 2de-jaars) O19 junioren in
  seniorenwedstrijden;
  ▪ Junioren in met name de leeftijdscategorie O17 t/m O19 inschakelen bij
  activiteiten binnen VV Tollebeek (als trainer of assistent-trainer of als leider van
  een pupillenteam; als scheidsrechter/spelbegeleider bij jeugdteams).


  7. Voetbalvisie vv Tollebeek voetbal ABC


  7.1 Speelwijze
  (Deze informatie wordt online niet beschikbaar gesteld, maar is voor clubleden opvraagbaar bij het jeugdbestuur)


  7.2 Indeling training
  VV Tollebeek vindt het belangrijk dat er structuur zit in de trainingen die jeugdspelers
  krijgen gedurende hun tijd bij de vereniging. Om die reden is het vv Tollebeek voetbal
  ABC ontwikkeld. Door dit ABC volgen moeten spelers en teams in staat worden gesteld
  om de verschillende voetbalstijlen uit te voeren in het veld.
  Trainingen dienen een standaard opbouw te hebben wat houvast biedt voor de
  jeugdspelers. Idealiter is een training als volgt opgebouwd:


  Blok A Warming-up + techniek training
  Blok B Positiespel en / of pass en trapvorm
  Blok C Wedstrijdvorm

   

  7.3 Gedrag
  Belangrijk onderdeel van het voetbal ABC is ook een stukje gedrag van trainers naar de
  spelers toe.
  A Autonomie
  Autonomie draait om de vrijheid van de sporter, (zelf) keuzes maken en hen betrekken
  bij de training en ontwikkeling. Autonomie stimuleer je door kinderen hun mening te
  vragen, input te stimuleren en ideeën aan te moedigen. Waarbij je als trainer/coach wel
  de kaders schept.
  B Binding
  Gaat om de behoefte van jonge sporters om gewaardeerd en gerespecteerd te worden.
  Binding vergroot je door oprechte interesse te hebben in jouw sporter(s), probeer te
  achterhalen wat er leeft (bij ieder individu, maar ook in de groep). In de sport, maar ook
  daarbuiten (school en thuis).
  C Competentie
  Gaat over het gevoel van kinderen dat ze zichzelf ontwikkelen en dat als succesvol
  ervaren, en door iets bij te dragen aan de groep. Het gevoel van competentie bereik je
  door jouw sporters te helpen benoemen wat hun toegevoegde waarde en krachten zijn.
  Als trainer/coach geef je aan dat jij vertrouwen hebt in deze kwaliteiten van jouw
  sporter(s).


  7.4 Keeperstraining
  VV Tollebeek biedt één keer per week een keeperstraining aan voor alle jeugdkeepers.
  Keeperstraining is een apart onderdeel binnen de voetbaltraining. Er wordt getraind op
  techniek, inzicht en snelheid.
  ▪ Bij keepers van de jongste jeugd is het belangrijk dat ze de basistechniek goed
  onder de knie krijgen. Er wordt daarom gericht getraind op uitgangshouding,
  voetenwerk, vangtechniek, duiken en positie kiezen;
  ▪ Vanaf de O15 wordt er ook gericht aan de sprongkracht en het reactievermogen
  gewerkt.
  De groepen worden naar leeftijd ingedeeld en zijn klein waardoor er meer persoonlijke
  aandacht voor de keepers is. Het doel van de keeperstraining is dat alle keepers met
  meer zelfvertrouwen en spelvreugde gaan keepen. We streven ernaar als vereniging
  keeperstraining voor de leeftijd O9-1 en hoger te organiseren.


  7.5 Faciliteiten
  Met het kunstgrasveld en het MFC De Pionier hebben wij als vereniging een prachtige
  locatie. Ook trainingsmaterialen zijn voldoende aanwezig en worden indien nodig
  aangevuld. Iedere trainer beschikt over één centrale sleutel voor het materiaalhok en de
  kleedkamers boven en een tweede sleutel voor de doelen. Als een trainer en/of leider
  aanvullingen wil of defecte materialen wil ruilen dan kan dat worden aangegeven bij de
  jeugdcoördinator.


  7.6 Algemene afspraken
  ▪ Het streven is teams 2x per week te laten trainen, mits er voldoende ruimte is.
  Aanwezigheid op trainingen is verplicht, tenzij er goede absentieredenen zijn;
  ▪ Bij regelmatige absentie bij de training volgt een gesprek tussen trainer en speler
  ▪ (bij O7 t/m O13 ook met de ouders);
  ▪ Er wordt op het kunstgras getraind. In principe gaan de trainingen op kunstgras
  altijd door, behalve bij vorst, sneeuw of onweer;
  ▪ Bij (dreigend) onweer boven het VV Tollebeek terrein worden trainingen afgelast.
  Is de training al bezig, dan wordt die onderbroken en dienen spelers en trainer(s)
  direct de velden te verlaten;
  ▪ Het afgelasten van een training kan een trainer i.o.m. de jeugdcoördinator
  beslissen.


  7.7 Afspraken en regels rond de training
  Op operationeel vlak gelden voor de trainingen de hieronder volgende afspraken en
  regels. De trainers dienen deze afspraken en regels naar de spelersgroep toe te
  communiceren:
  ▪ Trainen in sportkleding en het dragen van scheenbeschermers is verplicht;
  ▪ Spelers die door omstandigheden niet kunnen trainen, dienen dat tijdig door te
  geven aan de trainer;
  ▪ Spelers die nog moeten gaan trainen, mogen trainingen die bezig zijn niet
  hinderen;
  ▪ Trainers kunnen spelers verplichten te helpen vóór de training en bij het opruimen
  van trainingsmaterialen na de training;
  ▪ Er mag geen eten en frisdrank worden genuttigd tijdens trainingen, m.u.v. water;
  ▪ Trainers dienen ervoor te zorgen dat alle materialen die zij bij hun training
  gebruikt hebben (ballen, hesjes, dopjes, doeltjes, etc.) na de training opgeruimd
  zijn. Ballen moeten worden geteld;
  ▪ Het veld dient na de training leeg te zijn (met uitzondering van de vaste doelen).
  Met de trainer die aansluitend traint, kunnen afspraken worden gemaakt over het
  overnemen van materialen voor de training;
  ▪ Trainers die als laatste op een avond trainen zorgen ervoor dat het licht
  uitgeschakeld wordt en dat het materiaalhok op slot wordt gedaan.


  7.8 Rinus App
  Om enerzijds jeugdspelers zich goed te laten ontwikkelen en om ze plezier te geven in
  het voetballen en om anderzijds de trainers te ondersteunen/op te leiden maakt VV
  Tollebeek gebruik van de Rinus methode. De Rinus applicatie heeft de volgende
  kenmerken:

  ▪ De voetbalmethode ontzorgt desgewenst trainers met kant-en-klare trainingen;
  ▪ De voetbalmethode is gericht op een brede ontwikkeling: techniek, tactiek, fysiek
  en mentaal. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische
  basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale
  ontwikkeling;
  ▪ De voetbalmethode biedt een doorlopende leerlijn van 6 tot en met 19 jaar.
  ▪ De voetbalmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Daardoor
  kunnen trainers op het veld de oefeningen ondersteunen met filmpjes en
  animaties;
  ▪ De Rinus app bied de mogelijkheid om trainingen te delen en om zelf trainingen te
  maken of bestaande trainingen aan te passen.
  ▪ Voor meer informatie: zie Rinus.nl
  ▪ De Rinus App is uitstekend te combineren met de leerlijnen uit het vv Tollebeek
  voetbal ABC.


  8. Wedstrijden


  8.1 Wedstrijdvormen
  Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen zij vaker aan de bal en
  gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld
  sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij
  aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze
  pupillen.
  JO7
  ▪ Spelers: 4 tegen 4;
  ▪ Veld: breed 30 bij 20 meter;
  ▪ Kleine doelen, geen keeper.
  JO8 t/m JO10
  ▪ Spelers: 6 tegen 6;
  ▪ Veld: 42,50 bij 30 meter.
  JO11 t/m JO12
  ▪ Spelers: 8 tegen 8;
  ▪ Veld minimaal: 60 bij 42,50 meter;
  ▪ Veld maximaal: 70 bij 55 meter.
  JO13 t/m JO19
  ▪ Spelers: 11 tegen 11;
  ▪ Veld: volledig.

  8.2 Afspraken rondom wedstrijden
  Voor de wedstrijd
  Het is het streven van VV Tollebeek om ieder jeugdteam te voorzien van minimaal twee
  leiders (of een trainer/coach en minstens één leider). Zonder leider(s) mag een team niet
  aan wedstrijden deelnemen.
  ▪ Als een team over onvoldoende spelers beschikt, kan een beroep worden gedaan
  op lager ingedeelde teams binnen de eigen leeftijdscategorie (JO10-1 leent van
  JO10-2, JO11-1 leent van JO11-2 enz.) Teams waarop een beroep wordt gedaan,
  moeten hun medewerking verlenen;
  ▪ Spelers dienen zich tijdig bij hun trainer of leider af te melden als ze niet kunnen
  deelnemen aan een wedstrijd opdat tijdig voor vervanging kan worden gezorgd.
  Bij voorkeur en indien mogelijk dient afmelding uiterlijk donderdag voor de
  wedstrijd te gebeuren;
  ▪ Bij thuiswedstrijden dienen spelers op de afgesproken tijd met de teamleiders in
  de kleedkamer aanwezig te zijn;
  ▪ Bij uitwedstrijden vertrekken teams gezamenlijk op de afgesproken tijd met de
  teamleiders vanaf de parkeerplaats van het MFC De Pionier;
  ▪ (Ouders van) spelers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar een uitwedstrijd.
  Eén van de teamleiders stelt hiervoor een vervoersschema op;
  ▪ Bij uitwedstrijden vertrekken de leiders als laatste om er zeker van te zijn dat alle
  kinderen ook mee terug zijn gegaan.
  Tijdens de wedstrijd
  Tijdens de wedstrijden dienen ouders en toeschouwers achter de hekken te blijven. Ze
  verblijven niet in de dug-out of op de middellijn indien van toepassing. Daarnaast worden
  de normen en waarden zoals beschreven in hoofdstuk 5 door eenieder nageleefd.
  Na de wedstrijd
  ▪ Douchen na de wedstrijd is bij VV Tollebeek verplicht;
  ▪ Eén van de leiders zorgt dat de vuile kleding wordt verzameld in de kledingtas;
  ▪ Eén van de leiders zorgt er voor dat de kleedkamer schoon achter wordt gelaten.
  8.3 Wedstrijdkleding, trainingspakken en tassen
  De wedstrijdkleding (shirt, broek, sokken) wordt door VV Tollebeek ter beschikking
  gesteld. Ieder team beschikt over een eigen kledingtas waarin direct na afloop van de
  wedstrijd in de kleedkamer de kleding wordt verzameld. (Ouders van) spelers dragen zelf
  zorg voor het wassen van de wedstrijdkleding. Eén van de teamleiders stelt hiervoor een
  wasschema op. Via de clubwinkel van VV Tollebeek (via website) kan zelfstandig door
  (ouders van) spelers trainingspakken, trainingskleding en tassen aangeschaft worden
  indien gewenst.


  8.4 Arbitrage
  VV Tollebeek streeft ernaar dat junioren uit de leeftijdscategorie O17 t/m O19 en
  senioren thuiswedstrijden fluiten bij de jeugd. VV Tollebeek zal deze clubscheidsrechters
  begeleiden en ondersteunen. Waar mogelijk en gewenst zal in samenwerking met de
  KNVB een aantal opleidingsactiviteiten voor deze scheidsrechters worden georganiseerd.
  ▪ Bij alle teams draagt VV Tollebeek zorg voor een scheidsrechter, m.u.v.
  wedstrijden in de A-categorie (Tollebeek H1);
  ▪ Vanaf de leeftijdscategorie O13 dienen teams zelf te zorgen voor een grensrechter
  tijdens uit- en thuiswedstrijden. Dat kan een teamleider, maar ook een ouder zijn.
  Het spreekt voor zich dat de ouder wel goed op de hoogte moet zijn van de
  voetbalspelregels. Leiders en ouders die als scheids- of grensrechter optreden,
  dienen zich volgens de regels van de KNVB te gedragen, onpartijdig op te treden
  en zich tijdens de wedstrijd te onthouden van coaching van spelers.
  Kaarten
  ▪ Spelers die in een wedstrijd een gele of rode kaart krijgen, worden daarvoor
  financieel beboet door de KNVB. Bij een gele kaart kan het zijn dat de speler de
  volgende wedstrijd nog wel speelgerechtigd is;
  ▪ Bij een directe rode kaart is de betrokken speler de eerstvolgende wedstrijd
  uitgesloten van deelname. Vervolgens moet hij de sanctie van de KNVB
  afwachten. Onafhankelijk van de sanctie moet de speler de boete hebben betaald
  voor hij weer mag deelnemen aan wedstrijden.


  8.5 Wedstrijddata
  Afgelastingen
  Bij clubgebonden afgelastingen (VV Tollebeek of tegenstander) en overige zaken op het
  gebied van communicatie naar spelers en ouders vormt de website van VV Tollebeek
  (http://www.vvtollebeek.nl/) het belangrijkste medium. De leider(s) van het team dienen
  daarop de afgelasting telefonisch of anderszins door te geven aan de spelers.
  Algehele afgelastingen (regio) worden afgekondigd door de KNVB. Als daarvan sprake is,
  worden teamleiders daarvan NIET automatisch op de hoogte gebracht door het
  wedstrijdsecretariaat. Bekijk vrijdagavond voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd
  zelf de betreffende informatiebronnen en doe een melding naar de spelers. Eén van de
  informatiebronnen is de website van Voetbal.nl
  Inhaalwedstrijden
  Inhaalwedstrijden worden ingepland door de wedstrijdsecretaris van VV Tollebeek. Hij/zij
  is verantwoordelijk voor de communicatie naar de teamleiders. De teamleiders zijn
  verantwoordelijk voor de communicatie naar de spelers en/of ouders.
  Het komt voor dat inhaalwedstrijden op een dag door de week worden ingepland. Een
  teamleider kan een inhaalwedstrijd niet op eigen initiatief afzeggen. Dit dient altijd in
  overleg met de jeugdcoördinator te zijn. De jeugdcoördinator overlegt met de
  wedstrijdsecretaris en eventueel het jeugdbestuur over het mogelijk verplaatsen van de
  wedstrijd naar een andere datum.
  Toernooien
  VV Tollebeek juicht deelname door jeugdteams aan toernooien toe. Het jeugdbestuur
  inventariseert jaarlijks welke toernooien georganiseerd worden en communiceert dat
  naar de teams. Teams regelen zelf de deelname aan een toernooi.
  Oefenwedstrijden
  Als er geen competitiewedstrijd voor een team is ingepland en het een oefenwedstrijd wil
  spelen, moet een aanvraag daarvoor ingediend worden bij de wedstrijdsecretaris. De
  wedstrijdsecretaris bekijkt of dit mogelijk is. Het team dient zelf voor een scheidsrechter
  te zorgen.

  Zaalvoetbalcompetitie
  Tijdens iedere winterstop wordt in de Toernooihal in Creil een zaalvoetbalcompetitie
  georganiseerd. Deelnemende verenigingen zijn Bant, Creil, Espel, Nagele, Rutten en
  Tollebeek. De organisatie ligt ieder jaar bij een andere vereniging. De organiserende
  vereniging draagt o.a. zorg voor de indeling van de teams en het speelschema. De
  verantwoording voor de zaalvoetbalcompetitie ligt bij het jeugdbestuur. De voorzitter van
  het jeugdbestuur is contactpersoon namens VV Tollebeek. De leiders van de jeugdteams
  ontvangen ruim van tevoren informatie over het toernooi.
  Zaalvoetbal mixtoernooi
  Naast de zaalvoetbalcompetitie organiseert VV Tollebeek een mixtoernooi voor haar
  jeugdspelers in de Toernooihal in Creil. Er worden teams geformeerd die uit verschillende
  leeftijden bestaan. Er is een toernooi voor pupillen (O9 t/m O13) en een toernooi voor
  junioren (O14 t/m O17). De oudere junioren spelen onderling een wedstrijd. Het is het
  streven van VV Tollebeek om de jeugdteams te laten coachen door spelers uit de selectie.
  Op deze manier wordt de betrokkenheid vergroot. De leiders van de jeugdteams
  ontvangen van het Jeugdbestuur ruim van tevoren informatie over het mixtoernooi.


  9. Communicatie

  9.1 Website
  Voor de communicatie naar spelers en ouders over zaken aangaande trainingen,
  wedstrijden, door VV Tollebeek georganiseerde activiteiten en overige zaken, vormt de
  website van VV Tollebeek (http://www.vvtollebeek.nl/) het belangrijkste medium. In
  principe worden alle belangrijke berichten over trainingen, wedstrijden, et cetera hier
  gepubliceerd. Een andere nuttige bron van informatie is de website www.voetbal.nl waar
  ook een app voor op de telefoon van gedownload kan worden.


  9.2 Specifieke communicatiemomenten:
  Drie keer per seizoen organiseert de jeugdbestuur een bijeenkomst voor alle trainers en
  leiders van de jeugdteams. Bij aanvang van het seizoen, na de eerste seizoenshelft en
  aan het einde van het seizoen. Het doel is om met alle trainers en leiders
  organisatorische zaken en voetbalopvattingen te bespreken.


  9.3 Wet op de privacy
  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook
  voetbalverenigingen hebben te maken met de strengere regels rond het verwerken van
  persoonsgegevens. VV Tollebeek volgt hierin de richtlijnen van de KNVB. Zie voor meer
  informatie de website van de KNVB: www.knvb.nl
  Overleg met ouders
  Nadat het jeugdbestuur een definitieve samenstelling van de teams voor het nieuwe
  speelseizoen heeft gemaakt, ontvangen de ouders van de spelers uit alle jeugdteams een
  uitnodiging voor een afsluitende bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt vooruit gekeken
  naar het nieuwe seizoen. Het doel daarvan is de betrokkenheid van de ouders te
  vergroten en waar nodig de ouders verantwoording te laten nemen als er nog taken rond
  een team niet ingevuld zijn (leider/trainer). Dit overleg vindt plaats in mei van het
  betreffende jaar.


  Bijlage 1 Jaarplanning


  Jaarplanning jeugdbestuur vv Tollebeek
  6 vergaderingen per jaar als jeugdbestuur, voorkeur op maandag van 20.00 - 21.30 uur
  Augustus
  ● Communicatie over start seizoen
  ● Uitgifte kledingtassen en sleutels. Dit kan gedaan worden door de personen die hier
  verantwoordelijk voor zijn.
  September
  ● September vergadering bestuur
  ● Ouders uitnodigen voor info avond / werving vrijwilligers
  Oktober
  ● Spelregelbewijs, leden informeren en eerder uitnodigen
  November
  ● Begin vergadering bestuur
  ● Avond trainers/leiders
  ● Voorbereiden zaalvoetbaltoernooi Tollebeek
  ● Voorbereiden zaalvoetbaltoernooi noordelijke dorpen
  ● Bespreken mogelijke herindeling teams voor na winterstop (doorgeven voor 1-12)

  December
  ● Zaalvoetbaltoernooi noordelijke dorpen
  Januari
  ● Zaalvoetbaltoernooi Tollebeek in Creil
  ● Voorbereiden voetbaldagen (medio mei)
  ● Avond KNVB
  ● Januari vergadering bestuur
  Maart
  ● Maart vergadering bestuur
  ● Voorbereiden voetbaldagen
  ● Eerste opzet voor indeling teams 23/24
  ● Voorbereiden trainers/leidersavond
  April
  ● April vergadering?
  ● Trainers leidersavond
  ● Einde seizoen voorbereiden
  ● Instuif nieuwe leden
  Mei
  ● Voetbaldagen
  ● Indeling nieuwe teams aan secretariaat doorgeven
  ● Indeling trainers/leiders doorgeven aan het secretariaat
  ● Inschatting niveaus doorgeven
  ● Schema trainingstijden voor het nieuwe seizoen maken
  Juni
  ● Juni vergadering
  ● Voorbereiden 10 dorpen toernooi
  ● Communicatie omtrent inleveren sleutels en kleding (kleding en sleutelcommissie)
  ● Avond trainers/leiders i.v.m. nieuwe teamindelingen
  Overig
  10 dorpen overleg, 2 vergaderingen per jaar.
  1 x per jaar een vergadering met het hoofdbestuur met alle commissies
  1x per jaar vergadering met het hoofdbestuur