• Algemene ledenvergadering

  26 okt 2017
 • Het bestuur van de Voetbalvereniging Tollebeek nodigt haar leden, ouders van leden én belangstellenden uit voor de:

                                      Algemene ledenvergadering

  Op vrijdag 17 november 2017 in MFC de Pionier, aanvang 20:00 uur.

   

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel verslag afgelopen boekjaar
  6. Verslag kascommissie bestaande uit: David Keetman en Lub Post. Reserve is Marcel Buijsse.
  7. Goedkeuring balans en winst/verliesrekening
  8. Vaststellen contributie
  9. Vaststellen van de begroting

  10.Benoeming bestuursleden:

  Aftredend en herkiesbaar: Bram van Os

  Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot 1 uur vóór de vergadering en dienen te worden ondersteund door tenminste 3 leden van de vereniging.

  11.Benoemen en aftreden commissieleden

  -         Kascommissie

  -         Vertrouwenspersoon

  12.Rondvraag

  13.Sluiting

   

  U bent allen van harte welkom.

  Notulen vorige vergadering