• Het bestuur van de Voetbalvereniging Tollebeek nodigt haar leden en ouders van leden uit voor de:

  Algemene ledenvergadering

  Op vrijdag 22 november 2019 in MFC de Pionier, aanvang 20:00 uur.

   

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen vorige vergadering

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Financieel verslag afgelopen boekjaar

  6. Verslag kascommissie bestaande uit: Marcel Buijsse en Jordy Schouten

  7. Reserve is Joost Swart

  8. Goedkeuring balans en winst/verliesrekening

  9. Vaststellen contributie

  10.Vaststellen van de begroting

  11.Benoeming bestuursleden, voorstel bestuur:

  - Vacature kandidaat: Jurjen Breukel

  - Aftredend en niet herkiesbaar: Bram van Os

  Kandidaat: William van Otterloo en Jasper Nooren

  - Aftredend en niet herkiesbaar: Gerben Sieperda

  Kandidaat: vacant

  12.Benoemen en aftreden commissieleden

  13.Rondvraag

  14.Sluiting

   

  U bent allen van harte welkom.